Strona internetowa korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.
 

Warunki Uczestnictwa BTH TOURIST POLKSA

Pobierz dokument (plik *.pdf)

 
WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczno - Handlowe Tourist Polska (zwane w dalszej części Tourist Polska).
 
Przed zawarciem Umowy-Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej Klient oraz Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z programem imprezy, szczegółową ofertą dołączoną do umowy, która zawiera: cenę imprezy, miejsce pobytu lub trasę imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania, z Warunkami Ubezpieczenia oraz z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej uznawane jest przez nas jako potwierdzenie zapoznania się z tymi Warunkami i informacjami oraz ich akceptacja. Klient oświadcza, że zgłoszenie osób wymienionych w zamówieniu zbiorowym, poprzez podanie ich danych osobowych przy podpisaniu umowy, nastąpiło po zapoznaniu i przekazaniu tym osobom Warunków Uczestnictwa, Warunków Ubezpieczenia oraz programu imprezy, pełnej oferty i złożeniu Klientowi przez Uczestników (lub prawnych opiekunów) oświadczenia o udziale w imprezie. Klient oświadcza również, że został umocowany do złożenia w imieniu Uczestników (lub prawnych opiekunów) oświadczenia dotyczącego Danych Osobowych.
Warunki Uczestnictwa określają wzajemne zobowiązania powstałe w związku z zawarciem Umowy - Zgłoszenia między uczestnikami imprez, a ich organizatorem i odnoszą się do wszystkich imprez organizowanych przez Tourist Polska.
 
1)  ZAWARCIE UMOWY
1.1   Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje przez podpisanie Umowy-Zgłoszenia przez przedstawiciela Tourist Polska i Klienta pod warunkiem równoczesnego wpłacenia przez Klienta zaliczki lub pełnej ceny imprezy określonej w części 2 pkt. 2.1 Warunków Uczestnictwa. Uczestnikiem imprezy jest Klient podpisujący Umowę-Zgłoszenie oraz inne osoby przez niego wymienione na umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna.
Możliwe jest zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem internetu poprzez wejście na stronę rezerwacyjną systemów komputerowych biur podróży upoważnionych do sprzedaży ofert Tourist Polska. Warunki i sposób zawarcia umowy w takim trybie są podane w tych systemach. 1.2 Szczegółowe informacje dotyczące programu, rodzajów i standardu usług na imprezach turystycznych organizowanych przez Tourist Polska określone są w szczegółowej ofercie. Katalogi, broszury, ulotki są jedynie zaproszeniem do przedstawienia oferty. 1.3 Przed zawarciem umowy Klient otrzymuje niezbędne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy, o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w wybranej przez siebie imprezie turystycznej oraz o dodatkowych dokumentach niezbędnych do uczestnictwa w imprezie np. świadectwo szczepienia, a w przypadku kolonii i obozów dziecięcych lub młodzieżowych "karta kwalifikacyjna uczestnika". Podpisanie Umowy-Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta otrzymania tych informacji. 1.4 W przypadku imprez z dojazdem indywidualnym (własnym) Klient otrzyma voucher/skierowanie na odbiór świadczeń. Nastąpi to nie wcześniej jednak niż po wpłaceniu pełnej należności za imprezę.
 
2)  CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI, SPOSÓB ZAPŁATY
2.1    Przy zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy, a w przypadku zawierania Umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny. Przy wpłaceniu zaliczki pozostała należność powinna być wniesiona 30 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy. 2.2 Brak zapłaty pozostałej części ceny imprezy w terminie określonym w pkt. 2.1 oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta i rodzi skutki przewidziane w części 5) pkt. 5.7 Warunków Uczestnictwa.  2.3 Jeżeli po dokonaniu rezerwacji osoba podpisująca umowę w imieniu dwóch i większej liczby osób nie zgłosi innego uczestnika w miejsce rezygnującego, Tourist Polska pobierze opłatę za faktycznie zarezerwowane miejsca/pokoje lub, gdy to będzie możliwe, zaproponuje inne rozlokowanie pozostałych osób zachowując dotychczasowy standard. 2.4 Ceny imprez są wyrażone w PLN (a jedynie przy imprezach wyjazdowych z dojazdem własnym lub przy imprezach specjalnych cena stanowi równowartość złotową kwoty podanej w EURO lub USD wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu dokonania pełnej wpłaty lub dopłaty do pełnej ceny imprezy). 2.5  Tourist Polska może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podniesienie ceny następujących okoliczności: - wzrostu kosztów transportu, - wzrostu opłat urzędowych, podatków, - opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych; - wzrostu kursów walut. Podwyższenie ceny może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. O zmianie ceny Tourist Polska niezwłocznie pisemnie poinformuje Klientów. Klient zobowiązany jest powiadomić Tourist Polska czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy tez odstępuję  od niej z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 
3)  PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W TRAKCIE REALIZACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ
3.1   Tourist Polska ponosi odpowiedzialność za przebieg imprezy turystycznej zgodny z programem oraz za umówioną ilość i jakość świadczeń. 3.2 Tourist Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 3.3 Tourist Polska dokona zwrotu należność po potraceniu realnie poniesionych kosztów lub wartości poszczególnych świadczeń objętych umową, jeżeli Klient nie uczestniczył w całości lub w części imprezy, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie imprezy z przyczyn: a.) leżących po stronie Klienta, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, niewykorzystanie wszystkich posiłków, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, b.) wynikających z decyzji władz państwowych (polskich i innych państw pobytu lub przejazdu). Dotyczy to także przypadków, gdy władze graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd do ich krajów z powodów sobie wiadomych. Wszelkie koszty wynikłe z zaistnienia tych sytuacji obciążają Klienta (koszty powrotu, zakwaterowania itp.). Klientowi nie przysługują także żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Tourist Polska. 3.4 Tourist Polska dokona zwrotu Klientowi wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie a świadczeniami zastępczymi w przypadku, gdy Klient nie otrzymał świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. 3.5 Tourist Polska nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia nabywane przez Klienta na miejscu trwania imprezy turystycznej bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich od lokalnych przedsiębiorców świadczących te usługi. 3.6 Klient oraz każdy Uczestnik, udający się na imprezę turystyczną Tourist Polska powinien posiadać niezbędne dokumenty, a w szczególności Umowę-Zgłoszenie, paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy (lub dowód osobisty przy wyjazdach do krajów UE), wymagane wizy, świadectwa szczepień oraz inne dokumenty wskazane przez organizatora imprezy. Obcokrajowcy biorący udział w imprezach Tourist Polska zobowiązani są do posiadania ważnej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych. 3.7 Klienci imprez krajowych powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości. 3.8 W przypadku zmiany przez Klienta nazwiska, adresu lub paszportu powinien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Tourist Polska lecz nie później niż na 7 dni przed wyjazdem. 3.9 Klient powinien przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących w Polsce i w krajach objętych programem imprezy turystycznej. Za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych przepisów Tourist Polska nie ponosi odpowiedzialności. 3.10 Klienci imprez turystycznych powinni stosować się do wskazówek pilota/rezydenta lub pracownika przedstawiciela organizatora dotyczących organizacji i realizacji programu imprezy. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta ustalonego porządku imprezy, zagrażającego innym Uczestnikom imprezy lub przeprowadzeniu imprezy, Tourist Polska powiadomi miejscowe służby porządkowe oraz może z tego tytułu rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym ze skutkami określonymi w pkt. 3.2; 3.3; 5.7;. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Klient. Klientowi nie przysługują także żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Tourist Polska. 3.11 Klient (Uczestnik) odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy turystycznej. 3.12 Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu Umowy jeżeli osoba ta jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej umowy oraz pokryje koszty związane z tą zmianą. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Tourist Polska jeżeli Klient zawiadomi Tourist Polska w terminie umożliwiającym dokonanie zmian, lecz nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 3.13 W trakcie trwania imprezy Klient zobowiązany jest zapewnić opiekę, zgodnie z wymogami prawa, wszystkim zgłoszonym przez Klienta niepełnoletnim uczestnikom imprezy. 3.14 Tourist Polska nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony, pozostawiony w środkach transportu lub zniszczony z braku staranności Klienta (Uczestnika).
 
4) UBEZPIECZENIA
4.1 Tourist Polska zawiera umowę ubezpieczenia na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej, wynosi: 4.1.1 dla imprez zagranicznych Uczestnicy są ubezpieczeni w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Umowa Generalna Nr 7582, od kosztów leczenia (KL - do 10.000 EURO, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW -  2.000 EURO) oraz bagaż podróżny 200 EURO. Ubezpieczenie od kosztów leczenia KL, NNW i bagażu, dotyczy pobytu tylko poza granicami Polski 4.1.2 dla imprez krajowych Uczestnicy ubezpieczeni są AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Umowa Generalna Nr 7582 od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW - 5 000 PLN. 4.2 Stronami umowy ubezpieczenia jest Klient i AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie ul. Chłodna 51. 4.3 Tourist Polska zaleca, aby Klient ubezpieczył się od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej na warunkach określonych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Umowa Generalna Nr 7582. Zawarcie tego ubezpieczenia może nastąpić przy podpisaniu Umowy-Zgłoszenia. 4.4 Ogólne warunki ubezpieczeń AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. są dostępne na stronie internetowej www.tourist.pl lub www.axa.pl lub w biurze sprzedaży doręczane Klientowi najpóźniej przy zawarciu Umowy-Zgłoszenia. 4.5 Klient (Uczestnik) zobowiązany jest przed podpisaniem umowy zapoznać się z pełnymi warunkami ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego w szczególności dotyczące odpowiedzialności lub wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 4.6 W przypadkach stwierdzenia przez Klienta zbyt małego zakresu ubezpieczenia lub sumy ubezpieczenia, Tourist Polska zaleca rozszerzenie zakresu ubezpieczenia lub sumy ubezpieczenia w Tourist Polska lub bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. 4.7 Tourist Polska, potwierdza że, zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych posiada Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez AXA TUiR S.A. w Warszawie ul. Chłodna 51 tel. (022) 5550000 o numerze 01.772.726 ważnej od 09.07.2014 do 08.07.2015. Prawo do dysponowania środkami z polisy posiada Marszałek Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Jagiellońska 26. W przypadku wystąpienia ustawowej konieczność wypłaty środków z wyżej wymienionej polisy, należy to zgłosić do Marszałka Województwa Mazowieckiego lub AXA TUiR S.A. w Warszawie ul. Chłodna 51 tel. (022) 5550000.
 
5) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
5.1 Tourist Polska może odwołać imprezę w przypadku braku wymaganego minimum uczestników, jeżeli nie zaznaczono inaczej w umowie, minimum stanowi 85% miejsc, które Tourist Polska ma do dyspozycji na daną imprezę. Odwołanie może jednak nastąpić najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 5.2  Tourist Polska może odwołać imprezę w przypadku zaistnienia siły wyższej. 5.3  W przypadku opisanym w punkcie 5.1, 5.2 Klient ma prawo, według swojego wyboru a) uczestniczyć w imprezie zastępczej zaproponowanej przez Tourist Polska, o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie; b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 5.4 Klientowi z tytułu punktów 5.1, 5.2, nie przysługuje odszkodowanie. 5.5 Tourist Polska, które przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszone, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, niezwłocznie o tym fakcie powiadomi Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien poinformować organizatora, czy: a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych należności i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
5.6 Klient (lub Pełnomocnik Klienta) może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w imprezie. Rezygnacja powinna być złożona w biurze Tourist Polska, agencji turystycznej, w którym została zawarta umowa lub listem poleconym, za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Klienta (lub Pełnomocnika Klienta) Tourist Polska lub jego agentowi, lub datę otrzymania pisemnego oświadczenia. 5.7 Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na poczet ceny imprezy po potrąceniu poniesionych przez Tourist Polska rzeczywistych kosztów i nakładów związanych z przygotowaniem i organizacją imprezy dla Klienta. Tourist Polska informuje, że każdy przypadek odstąpienia od umowy będzie rozpatrywany indywidualnie. Zwrotu różnicy między wpłaconą kwotą a kwotą potrąceń dokonuje się w miejscu, gdzie nastąpiło podpisanie Umowy-Zgłoszenia lub na wskazany rachunek bankowy Klienta.
Poniżej, podajemy orientacyjne wysokości kosztów jakie mogą wystąpić z tytułu rezygnacji:
w terminie do 31 dni przed datą wyjazdu około 10 % ceny imprezy
w terminie od 30 do 21 dnia przed datą wyjazdu około 30 % ceny imprezy
w terminie od 20 do 14 dnia przed datą wyjazdu około 50 % ceny imprezy
w terminie od 14 do  5  dnia przed datą wyjazdu około 80 % ceny imprezy
w terminie w krótszym niż 96 godziny przed wyjazdem około 90 % ceny imprezy.
5.8   Nie zgłoszenie się na imprezę, względnie odstąpienie od wykorzystania świadczeń bez powiadomienia Tourist Polska przed terminem ich rozpoczęcia, niezależnie od przyczyn, jest równoznaczne z rezygnacją Klienta zgodnie z punktem 5.6 i punktem 5.7. 5.9 Późniejsze, niż w ww. terminach wykupienie voucheru (skierowania) lub miejsca w imprezie nie zmienia warunków wymienionych wyżej. 5.10 W celu obniżenia kosztów potrąceń wymienionych w pkt. 5.7 Tourist Polska zaleca, aby Klient ubezpieczył się od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej na warunkach określonych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. lub w innym dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 
6)    REKLAMACJE
6.1 Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym pilota/rezydenta Tourist Polska oraz wykonawcę usługi lub bezpośrednio centralę Tourist Polska w Chotomowie. Jeżeli powiadomienie złożone było w formie pisemnej pilot/rezydent ma obowiązek potwierdzenia jego przyjęcia od Klienta. 6.2 Pilot, rezydent lub lokalny przedstawiciel organizatora nie są uprawnieni do uznania roszczeń Klienta. 6.3 Reklamację z tytułu dostrzeżonych wad lub usterek w wykonaniu umowy Klient może złożyć na piśmie w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy w miejscu zawarcia umowy lub w siedzibie organizatora imprezy podanej na Umowie Zgłoszeniu. Jeżeli reklamacja dotyczy wad lub usterek dostrzeżonych w trakcie trwania imprezy powinna posiadać informację o terminie, formie i sposobie zgłoszenia tych usterek w trakcie trwania imprezy. 6.4 Tourist Polska zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty: a) zakończenia imprezy - w przypadku zgłoszenia reklamacji u pilota/rezydenta w trakcie trwania imprezy; b) złożenia reklamacji - jeżeli została ona zgłoszona po zakończeniu imprezy. 6.5 Tourist Polska ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej, z wyjątkiem szkód na osobie, do dwukrotnej ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. 6.6 Tourist Polska ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 6.7 Reklamacje dotyczące rzeczy zaginionych lub uszkodzonych w transporcie lotniczym należy składać pisemnie, zgodnie z procedurą - bezpośrednio do linii lotniczej wykonującej ostatnią porcję przewozu przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego P.I.R. (Property Irregularity Report). Utratę, uszkodzenie lub błędne przesłanie bagażu należy dodatkowo zgłosić organizatorowi.
 
7)    DANE OSOBOWE
Klient wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz osób przez niego zgłoszonych dla potrzeb Tourist Polska zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Klient (Uczestnik) ma prawo wglądu w w/w. dane dotyczące jego osoby. Dane zostają zebrane w celach marketingowych, statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych, periodyków fachowych. Klientowi (Uczestnikowi) przysługuje prawo wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub odmowy udzielenia takiej zgody. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, Nabywca wykreśla oświadczenie o zgodzie, zawarte w umowie uczestnictwa. Tourist Polska niezależnie od zgody Nabywcy, uprawnione jest do przetwarzania danych dla potrzeb umowy oraz celów zarobkowych związanych z realizacją usługi, której dotyczy umowa.
 
8)    OŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
8.1. Tourist Polska oświadcza, że posiada: A) Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 457 prowadzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, B) Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez AXA TUiR S.A. o numerze 01.772.726 ważnej od 09.07.2014 do 08.07.2015 - upoważnienie do dysponowania środkami z gwarancji ubezpieczeniowej, posiada Marszałek Województwa Mazowieckiego. C) osobą kierującą przedsiębiorstwem jest Sebastian Nasiłowski.
 
9)    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji lekarskiej. 9.2 W sprawach nieuregulowanych Umową-Zgłoszeniem oraz niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy: Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zmianami); kodeksu cywilnego; inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 9.3 W przypadku nieumyślnego zastosowania klauzuli niedozwolonej Tourist Polska w myśl Ustawy o Usługach Turystycznych stosuje Art. 19 ust. 1,2. 9.4 Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla siedziby pozwanego.
UWAGA: Warunki Uczestnictwa, Warunki Ubezpieczenia, Informacje Dodatkowe, Gwarancja Ubezpieczeniowa OC Organizatora, Informacje Paszportowo Wizowe, Ustawa o Usługach Turystycznych - tekst jednolity, Informacje o warunkach sanitarnych i wymogach zdrowotnych, Dane Tourist Polska, pomimo faktu iż Klient otrzymał wyżej wymienione informacje najpóźniej przy podpisaniu umowy, dodatkowo są dostępne na stronie Tourist Polska www.tourist.pl (link - "ważne informacje") lub w każdym czasie (wg godzin pracy Biura) w siedzibie Tourist Polska Chotomów, ul. Boczna 4, Tourist Polska Warszawa, Al. Jerozolimskie 47 lok 10 a oraz w punktach sprzedaży.
 
Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 09.07.2014 i maja zastosowanie do wszystkich umów zawieranych od dnia ich obowiązywania.